OB Klub

Regulamin OB Klub

Ostatnia zmiana: 23 kwietnia 2012.

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  • 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Programie OB Klub – zwanym dalej «Klubem».

  • 1.2 Organizatorem Klubu (zwanym dalej «Organizator») jest projekt OBieliznie.

  • 1.3 Regulamin Klubu jest skierowany do wszystkich jego uczestników.

  • 1.4 Program jest to program lojalnościowo – marketingowym, prowadzony przez Organizatora, według zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

  • 1.5 Uczestnik Klubu (zwany dalej «uczestnikiem») to osoba, która zarejestrowała swoje konto na projekcie OBieliznie http://obieliznie.pl (zwanym dalej «OBieliznie») oraz aktywowała swoje konto poprzez podaną na stronię procedurę.

  • 1.6 Aktywny uczestnik Klubu to osoba, która zarejestrowała się na stronie, oraz aktywowała konto, ale również skorzystała z przynajmniej jednej przygotowanej przez Klub promocji.

  • 1.7 Rabat – zniżka (procentowa lub kwotowa) udzielana uczestnikowi, która jest widoczna na stronie http://obieliznie.pl/club.

  • 1.8 Przywileje – są to korzyści materialne i nie materialne, przysługujące osobom uczestniczącym w Klubie. Korzyści materialne to rabaty, promocyjne ceny, nagrody w konkursach oraz darmowe upominki.

  • 1.9 Uczestnik przystępujący do OB Klubu automatycznie zgadza się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

  • 1.10 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które będą wiążące dla uczestników.

  • 1.11 Regulamin staje się obowiązujący wraz z momentem publikacji.

 • §2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU:

  • 2.1 Uczestnikiem może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wyraziła chęć uczestnictwa.

  • 2.2 Uczestnictwo w Klubie jest darmowe i dobrowolne.

  • 2.3 Uczestnictwo w Klubie nie zobowiązuje do korzystania z przygotowanych przez Klub promocji.

  • 2.4 Dopuszczalne jest, aby uczestnik konkursu posiadał tylko jedno konto. Wszelkie konta łamiące to prawo będą usuwane. Jeżeli zakładane jest konto z komputera o tym samym adresie IP, osoby która dzieli z uczestnikiem konkursu wspólne gospodarstwo domowe, należy taki fakt zgłosić moderatorowi konkursu. Przy użyciu tego samego adresu IP, może się zarejestrować co najwyżej dwójka odrębnych uczestników.

  • 2.5 Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 • §3 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU:

  • 3.1 Celem Klubu jest zbudowanie społeczności osób, zarejestrowanych na projekcie OBieliznie, którym przysługiwać będą odpowiednie przywileje.

  • 3.2 Uczestnictwo w Klubie musi być poprzedzone rejestracją na projekcie OBieliznie.

  • 3.3 Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się w momencie przyciśnięcia na przycisk «wstąp do OB Klub» kierująca na stronę http://obielznie.pl/club/join i jest deklaracją woli uczestniczenia Uczestnika w Klubie.

  • 3.4 Uczestnictwo w Klubie jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

  • 3.5 Organizator posiada prawo informowania Uczestników Klubu o wszystkich nowych promocjach oraz wydarzeniach związanych z uczestnictwem w Klubie, za pomocą poczty e-mail.

  • 3.6 Oprócz obowiązków i praw zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator posiada prawo do organizacji dodatkowych akcji promocyjnych w ramach OB Klub, które będą regulowane osobnymi zasadami.

  • 3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania kont Uczestników, w wypadku podejrzeń o łamanie regulaminu lub działanie na szkodę projektu OBieliznie i OB Klub.

 • §4 PRZYWILEJE:

  • 4.1 Uczestnicy otrzymują przywileje, które są przygotowane wyłącznie na potrzeby Klubu.

  • 4.2 Rabaty są udzielane drogą internetową w postaci specjalnych kodów.

  • 4.3 Kody są identyfikatorem uczestnictwa w Klubie, oraz służą realizacji przywilejów.

  • 4.4 Jedna osoba może wykorzystać kod jednorazowo, chyba że Organizator zarządzi inaczej. Informacja o możliwości wielokrotnego wykorzystania kodu, będzie widniała na stronie Klubu.

  • 4.5 Kod jest poufny, nie należy go przekazywać osobom trzecim.

  • 4.6 Promocje oferowane przez Klub nie łączą się z innymi, oferowanymi przez podmioty współpracujące z Klubem, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej. Każdorazowo informacja o możliwości sumowania promocji będzie widnieć na stronie Klubu.

  • 4.7 Organizator jest odpowiedzialny przed Uczestnikami tylko i wyłącznie za promocje dostępne na stronie Klubu.

  • 4.8 Rabat może posiadać ograniczenie wykorzystania według kryterium czasowego oraz ilościowego. W przypadku wygaśnięcia promocji kod staje się nieważny.

 • §5 REZYGNACJA Z KLUBU:

  • 5.1 Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Klubie w każdym momencie, bez podania przyczyny.

  • 5.2 Rezygnacja z Klubu może się odbyć poprzez kontakt pocztą e-mail z Organizatorem.

 • §6 CZAS TRWANIA KLUBU:

  • 6.1 Klub będzie trwał przez czas nieokreślony.

  • 6.2 Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć działalność Klubu bez podania przyczyny.

  • 6.3 Uczestnicy zostaną poinformowani o fakcie zawieszenia bądź zakończenia działalności Klubu przez Organizatora.

 • §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • 7.1 Złamanie ustaleń regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Klubie.

  • 7.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • 7.3 Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora oraz podmioty współpracujące, wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Klubem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.